https://dicod.giresun.edu.tr/index.php/dicod/issue/feed Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi 2021-11-20T13:39:36+00:00 Diçod Dergisi dicod.editor@gmail.com Open Journal Systems <p>Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu sunumu türünde gerçekleştirilen çalışmaları yayınlayan <em> </em>uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi Mart ve Kasım aylarında 2 sayı ve gerektiğinde özel sayılar yayınlamaktadır. </p> https://dicod.giresun.edu.tr/index.php/dicod/article/view/34 Covid-19 Salgını Sürecinde Annelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile İlgili Görüşleri 2021-11-20T13:14:32+00:00 Yasemin DEMİR jshmn.gunes@gmail.com Selahattin YILMAZ selahattin.yilmaz@giresun.edu.tr <p>8-9 yaş çocuğu olan annelerin Covid-19 salgını sürecinde deneyimledikleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomoloji yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, kartopu örneklemesi yöntemiyle belirlenmiş olup Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan ve çeşitli sosyoekonomik statüsünde yer alan, 8-9 yaş çocuğuna sahip 11 anneden oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla toplanmış ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmada katılımcıların dijital okuryazarlık konusunda bilgi sahibi oldukları, uzaktan eğitim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bakış açılarının olumlu yönde olduğu ve dijital teknolojilerinin eğitime ve bilgiye erişime ulaşmada olumlu katkılar sağladığı ancak uzaktan eğitim sürecinin eşitsizliklere yol açtığı, çocukların dikkat eksikliğine zemin hazırladığı, çocukların derse bağlanma sorunları yaşadıkları, çalışan annelerin çocukları destek olamadıkları, hem annelerin hem de çocukların uzaktan eğitim sürecinden fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilendikleri sonuçlarına ulaşılmış olup bu sonuçlarla ilgili birtakım öneriler sunulmuştur.</p> 2021-11-20T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi https://dicod.giresun.edu.tr/index.php/dicod/article/view/33 Çocuk İşçiliğine Yönelik Kamu Politikası Analizi 2021-10-07T07:48:26+00:00 Ayça Kırca Kurt aycakirca_83@hotmail.com <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Temelde okul çağındaki çocuklar, eğitim almak için eğitim almak zorunda kaldık. </span><span style="vertical-align: inherit;">Çocuklara yönelik eğitimler, eğitim amaçlı kullanımlar. </span><span style="vertical-align: inherit;">Bu gelişmiş, gelişmişlik düzeyine herhangi bir yüzey tasarımı ile tasarlanmış bir sorundur. </span><span style="vertical-align: inherit;">Bu ürünün amacı, 2000 yılının sonundaki eğitim süreci ile devam eden sürecin çözümleme sürecini planlamaktır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Yapılan analizler, Türkiye'de işçiliği ile tartışmanın 1990 yılında başlamakla birlikte 2000. yoğun çocuk olarak ele alındığında görülüyor. </span><span style="vertical-align: inherit;">Bebek bezinde basit bir bebek kıyafeti giydirilmiş. </span><span style="vertical-align: inherit;">Bu yöntemle nitel yöntemi kullanılmıştır. </span><span style="vertical-align: inherit;">Verilerin manuel olarak uygulanmakta olan eğitimi ve planlaması uygulanmış ve elde edilen eğitim materyal yolla ile tedavi edilmiştir.</span></span></p> 2021-11-20T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi https://dicod.giresun.edu.tr/index.php/dicod/article/view/35 Suriyeli Göçmen Çocukların Eğitim Gereksinimleri ve Okula Uyum Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler 2021-11-20T13:28:22+00:00 Elif ALEMİN elifaleminn@gmail.com Fatma Özge ÇAVUŞ BEKCE karmate06@gmail.com <p>Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve çatışmalar nedeniyle evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriye uyruklu insanlar komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine göç etmek durumunda kalmıştır. Gerek göç öncesinde gerekse de göç sürecinde hayatta kalma mücadelesi veren ve birçok sorunla karşılaşan Suriyeli nüfus için yerleştikleri ülkelerde de sorunlarla çevrelenen bir yaşam söz konusu olmaktadır. Kuşkusuz yaşanan göç sürecinde en çok etkilenen gruplar arasında ise çocuklar yer almaktadır. Göçmen çocukların kayıp nesiller olmaması ve geleceğe umutla bakabilmeleri için yalnızca temel gereksinimlerinin karşılanması değil aynı zamanda insan haklarının gerektirdiği bir yaşama sahip olmaları mümkün kılınmalıdır. Çocuğun eğitim hakkı üzerinde önemle durulması gereken konular arasında yer almaktadır. Bu çalışma, Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan göçmen çocukların göç süresince karşılaştıkları sorunları, okula uyum süreçlerini ve eğitim süresince karşılaştıkları sorunları ele almaktadır. Bu açıdan, Türkiye’de bulunan göçmen çocukların eğitim ve okula uyum süreçlerinde karşılaştığı tüm sorunları görünür kılmak, konunun önemi hakkında alan yazın bilgilerini yansıtarak öneriler sunmak amaçlanmıştır.</p> 2021-11-20T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://dicod.giresun.edu.tr/index.php/dicod/article/view/36 Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Davranışları: Literatür Taraması 2021-11-20T13:39:36+00:00 Sebahat KUŞLU sebahatavci@gmail.com Aliye BULUT aliyedemirok@yahoo.com <p>Bu literatür taramasında, Türkiye’de, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik hemşirelerin bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amaçlanmıştır. Literatürün gözden geçirilmesi şeklinde gerçekleştirilen bu araştırmaya; Google Akademik, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Dergipark veri tabanlarında 2010 yılından sonra yayınlanmış 14 adet çalışma dâhil edilmiştir. Çalışmaların örneklem grubuna bakacak olursak; 8 tanesi yalnızca hemşirelere yönelik yapılmıştır. 2 adet çalışma hemşire, ebe ve doktorların bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik yapılmış, 1 adet çalışma hemşire ve ebelere yönelik, 2 adet çalışma doktor ve hemşirelerden oluşmuş ve 1 adet çalışma ise hemşire, öğretmen ve doktorların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Hemşirelerin en çok; çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitim alma, yasal sorumluluk ve prosedürleri bilme durumu yetersiz bulunmuştur. Gerek üniversite eğitimleri sürecinde gerekse mezuniyet sonrası hemşirelerin bu konudaki eğitim ihtiyaçları karşılanmalıdır. Hastanelerde bu konu üzerine eğitimler düzenlenmelidir. Başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanları, çocuk istismar ve ihmaline karşı savunmasızlığını artıracak faktörler konusunda bilgilendirilmelidirler.</p> 2021-11-20T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021