Yayın Politikası

Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi alanlarında özgün araştırma, derleme, olgu sunumu türünde gerçekleştirilen çalışmaları yayımlamaktadır. Dergideki tüm içerikler açık erişim politikasına uygun olarakbireysel kullanıcılar veya kurumlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı kurmasına veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilir.
Dergi, Committee on PublicationEthics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve ilkelere uygun bir yayın politikası sürdürmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda derginin yayın politikasını oluşturan görev ve sorumluluklar aşağıda belirtildiği gibidir.
Dergide yayımlanacak makalelerde aranan özellikler
 • Dergiye gönderilen çalışmalarınilgili olduğu bilimsel alanda geçerli etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olması,
 • Gönderilen çalışmaların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması (Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler bu şarta bağlı olarak vebelirtilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınır),
 • Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda gerekli etik izinlerin alınmış olması ve belgelendirilmesi,
 • Çalışmanın kaynakça ve özet hariç / kaynakça ve özet dahil 7000 kelimeyi geçmemesi ve derginin yayım formatına göre hazırlanmış olması,
 • Literatürde yapılmış olan çalışmalarla benzerlik oranının %20’yi geçmemesi gerekir.
Editör kurulunun sorumlulukları
 • Editör kurulu, derginin yayın politikalarının belirlenmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
 • Gönderilen çalışmaların dergi yayın politikalarına ve kapsamına uygunluğunu değerlendirir. Yayın politikalarına uygun olmayan çalışmalar iade edilir.
 • Gönderilen çalışmaların intihal/benzerlik oranını iThenticate programından alınan benzerlik raporu üzerinden denetler. Bu doğrultuda yazarların çalışmalarıyla ilgili iThenticate raporunu göndermeleri gerekir.
 • Benzerlik oranının %20’den fazla olduğu çalışmaları başka bir işleme gerek kalmaksızın iade eder.
 • Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olup olmadığını denetler. Olmaması durumunda makaleyi reddeder.
 • Dergiye gönderilen çalışmalara ilişkin ön incelemeyi tamamlayarak yayın politikalarına uygun şekilde değerlendirme sürecini başlatır.
 • Çalışmaların dergiye ulaştırılmasından itibaren değerlendirme süreçlerinde ve yayım sürecinde yazarlara ve hakemlere ait kişisel verilerin ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sorumlulukları yerine getirir.
 • Makalenin yansız değerlendirilmesi için hakemler ve yazarlar arasındaki çıkar çatışması, çıkar birliği gibi olumsuz durumların oluşmamasını temin eder.
 • Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşmasını ve sürekli güncellenmesini temin eder.
 • Makalelerle ilgili yayımlama veya yayımlamama kararını verir. Karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutar.
 • Yazarların, hakemlerin, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucularınbilgi gereksinimlerini karşılamaya ve açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterir.
Yazarların sorumlulukları
 • Yazarlar, dergiye gönderdikleri çalışmalardaki bilimsel verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti eder.
 • Dergiye gönderilen çalışmalarda kullanılan üçüncü kişilere ait ve telif hakkına haiz veri toplama aracı, tablo, grafik, harita ve diğer görseller için ilgili kurum, kişi veya kişilerden yazılı izin alınmalıdır.
 • Yazarlar çalışmalarının benzerlik oranını gösteren raporu editörlere iletmekle sorumludur.
 • Etik kurul onayı gerektiren tüm çalışmalarda gerekli onayların alınmış olması, bu onaylara ilişkin makale içeriğinde bilgi verilmesi ve başvuru sürecinde belgelendirilmesi gerekir.
 • Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanmış olsa dahi makalelerde kullanılan verilerin manipüle edildiği, çarpıtıldığı ve gerçek olmayan verilerin kullanıldığıveya diğer etik ihlallerin tespiti halinde makale dergiden çekilir.
 • Yazarlar editör kurulunun ve hakemlerin bildirdiği düzeltme/revizyon taleplerini tamamlayarak dergiye iletmekle sorumludur. Yazarların makul gerekçeler olmaksızın gerekli revizyonları yapmayı reddetmesi halinde makale iade edilir.
 • Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin daha detaylı bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgilerin editörlere sunulması gerekir.
 • Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmelidir.
 • Yazarlar, dergiye özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler ve çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıf göstererek belirtmek zorundadırlar. Aksi durumun tespit edilmesi halinde çalışma reddedilecektir.
 • Yazarlar "Makale Gönderim Süreci" başlığında yer alan tüm bilgi ve belgeleri iletmekle sorumludur.
Hakemlerin sorumlulukları
 • Hakemlerin temel görevi, uzmanlık alanlarına uygun olan çalışmaların değerlendirilmesine dahil olarak çalışmanın yayımlanıp yayımlanmaması kararına katkı sağlamaktır.
 • Hakemler değerlendirmelerini yaparken gizliliğe riayet etmekle yükümlüdür ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar.
 • Hakemler yalnızca uzmanlık alanına giren çalışmalar için hakemlik yapar.
 • Hakemler, tüm değerlendirmelerinde objektif olmalı ve doğrudan çalışmanın içeriğini odağına alan bir yaklaşımla hareket etmelidir. Yazarlara yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.
 • Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 • Hakemler değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 • Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
Makale değerlendirme süreci
 • Makale değerlendirme sürecinin tüm aşamaları Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Başvuru sürecinden itibaren tüm aşamalarda gerekli belgelerin iletilmesi, yazışmaların sağlanması, bilgilendirmelerin yapılması için tüm taraflar sadece bu sistemden yararlanacaktır.  
 • Dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için ilk işlem ön incelemenin gerçekleştirilmesidir. Bu incelemede çalışmanın yayın politikasında belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığı belirlenir. Bu aşamadan geçemeyen çalışmalar reddedilir.
 • Dergiye sunulan tüm çalışmalar çift kör hakem sistemi ile değerlendirilir. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmelerine başvurabilirler.
 • Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmalar, yazarlar tarafından gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Bu aşamada hakemler tarafından yeterli bulunmayan çalışmalar reddedilir.
 • Dergide yayımlanacak çalışmalarla ilgili nihai karar Yayın Kuruluna aittir.