Yazım Kuralları

A. ETİK KURALLAR VE YAZIM İLKELERİ

1. Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmalar Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide çocuk hakları ve kültürü ile ilgili olmak üzere; edebiyat, sağlık, hukuk, psikoloji, sosyoloji, eğitim, felsefe, tarih ve sanat tarihi vb. alanlarına ait araştırma ve incelemeye dayanan bilimsel makaleler ile bu alanlara ait kitap kritikleri ve çeviriler de yayımlanmaktadır.
2. Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmalar Dergisi online bir dergidir. Dergi Mart ve Kasım aylarında iki sayı ve gerektiğinde bir defa da özel sayı  olarak  yayımlanmaktadır.
3. Dergide yer alan bütün yazıların (makale, kitap kritiği, çeviri vd.) yasal, etik ve bilimsel sorumluluğu yazar veya yazarlarına aittir.
4. Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış olması veya başka bir dergide hakem sürecinin devam etmiyor olması gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası sempozyumlarda, kongrelerde veya konferanslarda sunulan bildiriler, başka herhangi bir yerde (dergi, kitap, sempozyum kitapçığı vb.) yayınlanmamış olması ve dipnotta belirtilmesi koşuluyla dergimizde yayınlanabilir.
5. Herhangi bir destekle yürütülen çalışmalarda çalışmaya/araştırmaya destek veren kurum ya da kuruluşun adı ile proje numarasına yer verilmelidir.
6. Dergide belirtilen alanlarla ilgili Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce makalelere de yer verilmektedir.
7. Dergide kör hakemlik sistemi uygulanır. Gönderilen çalışmalar alanla ilgili iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarına göre iki yayımlanabilir raporu alan çalışmalar, sonraki sayıda yayımlanabilir. Hakemler tarafından verilen düzeltme önerileri ise yazar veya yazarlar tarafından değerlendirilmek zorundadır. Hakemlerin düzeltme önerilerini uygun görmeyen yazarlar bunu rapor olarak gerekçeleri ile birlikte belirtmekle yükümlüdür. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makale hakkındaki nihai karar, üçüncü hakemin raporuna göre verilir.
8.  Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar gerekli düzeltmeler için yazarına geri gönderilir. Bu durumda metnin belirtilen sürede dergi sistemine tekrar yüklenmesi yazarın sorumluluğundadır. Gerekli görülmesi durumunda metin tekrar hakeme gönderilebilir.
9. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
10. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.
11.DİÇOD,yayın sürecinde etik ilkelere bağlılığı sağlamak üzere  COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen standartlar ile  YÖK "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nde belirlenen esaslar dikkate alınmaktadır. DİÇOD, yazarların yanında editörler kurulu ve hakemlerin de etik ilkelere bağlılığını tahahhüt eder. Yayın sürecinde yer alan tüm paydaşların etik ilkelere bağlılığı   COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi (Principles of Transparency and Best Practice) ,  Editörler için Cope Rehberi (Cope Guidance for Editors) ,  Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) kuralları ile sağlanır. 
12. Yazının yayımlanacağı tarihle ilgili son karar, dergi editörlüğüne aittir.

B. SAYFA DÜZENİ
Dergiye gönderilecek yazılar, Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve paragraflar 1 cm. içeriden başlamalıdır. Tüm metin Microsoft Word programı kullanılarak “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde (Türkçe ve İngilizce kısa özet 10 punto), tek satır aralığında ve paragraflar (başlıklar hariç) iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Metin uzunluğu (başlıklar, özet, abstract, metin, tablolar, kaynakça, İngilizce geniş özet dâhil) 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
 
Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ kenar boşluğu Sol kenar boşluğu Satır aralığı
11 punto 9 punto 6 nk (sonra) 1 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm Tek
 
C. MAKALE BAŞLIĞI ve YAZAR BİLGİLERİ

Makale Başlığı; en fazla 10-15 kelimeden oluşmalı, kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde, 11 punto, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde yer almalı, kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır.
Yazar Bilgileri; makale başlığının altında unvan belirtilmeden yazılmalıdır. Yazarların isminin ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadlarının tamamı büyük harf olmalıdır. Yazar isimleri sağa yaslı, koyu ve 11 punto olarak hazırlanmalı, birden fazla yazar olması durumunda yazarların adı ve soyadı alt alta yazılmalıdır. Yazarların unvanı, çalıştığı kurum, elektronik posta adresi ve ORCID numaraları gibi bilgilere dipnot olarak yer verilmelidir.
 
Ç. ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER:
Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce olarak 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ‘Özet' ve ‘Abstract' yazılmalıdır. Özetlerin altında 3 ile 5 kelime arasında çalışmanın kapsamı hakkında bilgi verecek anahtar kelimeler yer almalıdır.
Özet, özet metni, anahtar kelimeler, İngilizce özet başlığı, İngilizce özet metni ve anahtar kelimeler (keywords) koyu ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.
 
D. MAKALE METNİ:
Makale metni Türkçe ve İngilizce özetten hemen sonra başlamalıdır. Ana metinler sırasıylagiriş, yöntem, bulgular ile sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde çalışmayla ilgilikuramsal literatüre yer verilmeli, çalışmanın amacı açıklanmalıdır. Yöntem bölümü, örneklem (ya da araştırma grubu), veri toplama araçları ve verilerin analizi gibi alt başlıklardan oluşmalıdır. Kuramsal veya derleme türü çalışmalarda ise içeriğine bağlı olarak farklı başlıklar kullanılabilir. Makaledeki ana ve ara başlıklarda, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

Tablolar ve Şekiller
Tablo başlığı ve tablo metinleri tek satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tablo başlıkları, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde, sola dayalı ve italik olarak yazılmalıdır. Tablolara numara verilmelidir.  Grafikler, çizelgeler, çizimler ve resimler “Şekil” olarak başlıklandırılmalıdır. Şekiller de numaralandırılarak, başlıklardaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde, 10 punto, tek satır aralığıyla ve sola dayalı yazılmalıdır. Herhangi bir yerden (internet, kitap vb.) alınan şekil, fotoğraf ve diğer görsellerin kaynakçası gösterilmelidir.
 
E. KAYNAKÇA:

Kaynakçada, APA-6 (AmericanPsychologicalAssociation) yazım kuralları esas alınmalıdır.
Kaynaklar, “Kaynakça” başlığı altında Sonuç ve Tartışma bölümünün hemen ardından başlamalı ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

Kaynakların Metin İçinde Gösterilmesi
Metin içinde kaynaklar dipnot olarak yer almamalıdır. Ancak verilen kaynakla ilgili açıklanması gereken ayrıca bir bilgi olması durumunda dipnot kullanılmalıdır. Metin içinde yazarın soyadı, yayın yılı yazılarak; doğrudan alıntılarda da sayfa numarası verilerek kaynak gösterilmedilir.

Tek yazarlı çalışmalarda gösterim;
Eker’e (2011) göre …,
Eker (2011) …,
(Eker, 2011).

İki yazarlı çalışmalarda gösterim;
Yıldırım ve Şimşek (1999)’e göre …
Yıldırım ve Şimşek (1999)
(Yıldırım ve Şimşek, 1999)
DeBell ve Chapman (2006)
(DeBell ve Chapman, 2006)

İkiden fazla yazarlı çalışmalarda gösterim;
Yazar sayısı üçten fazla ise  sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “vd.,” ifadesi ile yıl yazılır.
Dilidüzgün vd. (2019) …….
Doğrudan alıntılar, tırnak içerisinde verilerek sayfa sayısı gösterilmelidir.

Kaynakların Kaynakçada Gösterimi

Basılı Dergilerin Gösterimi

Tek yazarlı
 • Mamur Işıkçı, Y. (2019). Kamu yönetimi ve çocuk  hakları ilişkisi üzerine yapılmış akademik çalışmaların değerlendirilmesi. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 4(8), 119–129.
İki yazarlı
 • Uslu Üstten, A. ve Haykır, T. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde metin seçimi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1633–1652.
 • Gibson, T. M., & Kirkwood, P. E. (2014). A purchase-on-demand pilot project at the University of Arkansas. Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery, & Electronic Reserve, 19(1), 47-56. doi:10.1080/10723030802533853
Üçten fazla yazarlı
 • Elma, C., Kesten, A., Dicle, A. N., Mercan Uzun, E., Çınkır, Ş. ve Palavan, Ö. (2009). İlköğretim 7  sınıf öğrencilerinin medya ve medya okuryazarlığı dersine ilişkin tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27, 93–113.
 • Yaden, D. B., Smolkin, L. B., & MacGillivray, L. (1993). A psychogenetic perspective on children’sunderstanding about letter associations during alphabet book readings. Journal of Reading Behavior, 25(1),43–68.
Kitaplar

Tek yazarlı
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma (9. Baskı).  Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
İki yazarlı
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2008). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Norton, D., & Norton, S. (2010). Through the eyes of a child: An introduction to children’s literature. Boston, MA: Prentice-Hall.
Editörlü kitap
 • Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları. G. Gülsevin ve E. Boz (Ed.), Türkçenin çağdaş sorunları (ss. 77-134). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Pilgrim, J., & Ward, A. K. (2017). Universal design for learning: A framework for supporting effective literacy instruction. In C. M. Curran & A. J. Peterson (Ed.), Handbook of research on classroom diversity and inclusive education practice (pp. 282-310). Hershey, PA: IGI Global.
Çeviri Kitap
 • Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)
Tezler
 • Geliş, A. (2020). BM çocuk hakları sözleşmesinde çocuğun inanç özgürlüğü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Elektronik Yayınlar
Konferans Bildirileri
 • Santhanam, E., Martin, K., Goody, A., & Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.
F. GENİŞ ÖZET
Makalede varsa Ekler, yoksa Kaynakça kısmından sonra 750-1000 sözcük uzunluğunda geniş ingilizce özete yer verilmelidir. Bu özet alt başlıklar (Giriş, Yöntem gibi) içermeden, makalenin temel fikirlerinin tümünü kapsayacak biçimde, paragraflar halinde olmalıdır. Geniş özette aynen alıntıya yer verilmemelidir. Geniş özette tablo veya şekil kullanılmamalıdır. Makalenin dili Türkçe ise geniş özet İngilizce olmalıdır.